Strømstøtte til Trysilbedrifter i knestående etter pandemien!

Posted on

De økonomiske konsekvensene av 2 år med pandemi er ikke over for deler av Trysils næringsliv. Disse bedriftene har overlevd gjennom å bruke egenkapital, lån og forskjellige kompensasjonsordninger for omsetningstap som følge av koronatiltak.

Når pandemien ikke lengre innebærer de samme begrensninger på denne hardt rammede delen av Trysils næringsliv, og tiden er inne for å bygge opp igjen de tapte reservene, dvs. en forsvarlig egenkapital, rammes de av energipriser vi aldri har sett maken til i nyere tid. For de fleste av disse bedriftene er aktivitet forbundet med energibruk, og det er vanskelig å redusere strømforbruket uten at det rammer drift. 

Private husholdninger og landbruksnæringen er omfattet av statlige kompensasjonsordninger for strømprisene som foreløpig varer ut året. Men annet næringsliv har ikke disse ordningene og må klare seg selv. Utfordringen er særlig stor for reiselivsnæringen og tilknyttede bedrifter i Trysil som etter to år med pandemi ikke har kapitalreserver til å møte disse kostnadene med. 

Slik sett er ikke koronapandemien over i Trysil ennå, og konkursrisikoen som konsekvens er fortsatt i høyeste grad tilstede.

For å avhjelpe situasjonen mener vi at kommunen må komme de bedriftene som ble særlig rammet under pandemien i møte med en behovsprøvd kompensasjonsordning for høye strømpriser. Målgruppen for en slik ordning må være de samme bedriftene som var omfattet av de mange rundene med koronakompensasjon de siste to årene, og ellers ikke er omfattet av andre kompensasjonsordninger for høye strømpriser. 

Politisk ledelse har viet mye tid for å få Storting og Regjering oppmerksom på de særskilte økonomiske utfordringene pandemien har medført for næringslivet vårt. Det samme Storting og Regjering må også gjøres oppmerksom på at utfordringene på ingen måte er over for Trysil.

I kommunestyremøte i dag (21. juni), fremmet vi følgende forslag og fikk flertall for dette med støtte fra Ap og Frp:

  1. Det settes av inntil 2 millioner til et kommunalt fond for kompensasjonsordning for høye strømpriser. Avsetningen finansieres med utbytte fra Eidsiva. Fondet gjelder for 2022 og søknadsbehandling og tildeling skjer innenfor året.
  2. Målgruppen er i hovedsak de bedriftene som har vært mottakere av korona-kompensasjon i Trysil, er særlig rammet av høye kostnader til strøm og ellers ikke er omfattet av de nåværende statlige kompensasjonsordninger for høye strømpriser. Tildeling skjer etter søknad.
  3. Administrasjonen utarbeider kriterier for tildeling, som legges frem for vedtak i neste kommunestyre. 
  4. Ordføreren oppfordres til å videreføre innsatsen overfor Regjering og Storting for støtte til energikostnader for de deler av næringslivet som ble hardt rammet av koronarestriksjonene og som ikke allerede er kompensert. 

Takk til Trysil Ap og Trysil Frp for støtten!