Trysil Høyres protokolltilførsel

Posted on

I formannskapsmøte 21. april 2020, under orienteringen om korona-situasjonen i Trysil, la Trysil Høyre frem følgende protokolltilførsel:

Trysil Høyre vil berømme alle som i denne krisetiden står på, først og fremst for å for å sikre liv og helse, men også for å bidra til å hjelpe arbeidstakere og næringsliv i Trysil. Så langt har vi vært forskånet for store smitteutbrudd i Trysil, men på den annen side har det kostet næringslivet mye med hytteforbud, stengte skiheiser og mange andre virksomheter som også har måttet stenge, eller som er rammet ved at kundene og markedet rett og slett ikke er der. 

Den økonomiske krisen rammer Trysil-samfunnet helt i særstilling hardt sammenlignet med andre kommuner i Norge. Vi har over 1400 permitterte, dvs. nærmere 70% av arbeidsstokken i privat sektor. 20% av bedriftene i Trysil har rapportert at de frykter konkurs. Mange av bedriftene i Trysil er sesongbaserte og  vil ikke se reell mulighet for inntekt før neste sesong, dvs. desember. Vinterens overskudd som skulle reinvesteres i lavsesong uteblir. Ringvirkningene er store og rammer store deler av verdikjedene i mange bransjer i Trysil, i tillegg til reiselivsbedriftene.

Flere har bidratt til å synliggjøre de utfordringene som er særskilte for Trysil og ikke minst hvordan den økonomiske krisen kan avhjelpes gjennom tilpasninger av de tiltakspakkene som kommer fra statlig hold. Flere har også bidratt sterkt til informasjonsflyten til bedriftene som er rammet, og også å hente inn data og informasjon som grunnlag for innspill.

Politisk ledelse har i denne sammenhengen et spesielt ansvar. Ansvar for å kommunisere utad hvilke behov og utfordringer vi har, ansvar for å samarbeide med næringslivet, og for å holde befolkning og næringsliv informert. I krisetid ligger her også et ansvar for tverrpolitisk involvering og forankring. 

Trysil Høyre stilte seg prinsipielt bak det første utkastet til signaler fra Trysil kommune om tiltak i den økonomiske krisen, i sist formannskap 17/3. I ettertid har det blitt gitt flere tilsvarende signaler i form av brev med innspill til stortingspolitiker, regjering og andre, dog uten den samme tverrpolitiske forankringen. I de fleste tilfellene har vi vært enig i innholdet i disse innspillene, til tross for at forankringen mangler.

Vi vil likevel påpeke at på ett punkt er vi uenige. I brev med innspill datert 1.4.2020 signert ordfører, varaordfører og næringssjef, bes det om langsiktige omstillingsmidler til kommunen. Begrepet “omstillingsmidler” presiseres og eksemplifiseres ved sammenligning med kommuner som mister hjørnesteinsbedriften, og det trekkes en sammenligning med at reiselivet er Trysils hjørnestensbedrift.

Trysil Høyre mener at det er feil å søke om omstillingsmidler utfra en slik begrunnelse. Det er også feil tidspunkt å reise en debatt om dette. Trysil har ikke mistet sin hjørnesteinsbedrift, men behøver nå akutt hjelp til det næringslivet vi har til å overleve krisen.

Videreutvikling av vårt næringsliv er selvsagt noe vi trenger til enhver tid, og vi behøver et fungerende virkemiddelapparat til dette. Hvordan det skal innrettes er del av den vanlige politiske prosessen og er ikke del av en akutt krisehåndtering.