Trysil Høyres Øyvind Bæk leder Kontrollutvalget i Innlandet.

Posted on

Kontrollutvalget Innlandet på plass

Arbeidet med å få på plass alle systemer og prosedyrer i det nye Innlandet fylke er nå i full gang. Trysil Høyre er også med i den prosessen, idet den nye fylkestinget har valgt Øyvind Bæk som leder i kontrollutvalget.

-Vi er fem medlemmer i Kontrollutvalget, og vi har hatt opplæring og avviklet våre første møter, sier Bæk. -Det er en stor oppgave vi har gått løs på. Innlandet er et stort fylke, og det er ansatt over 4 000 personer i det vidstrakte nye fylket. Så fritidsproblemene blir neppe påtrengende de neste fire årene, sier Bæk. 

Lederfunksjonen i utvalget skal innehas av opposisjonen, og derfor valgte fylkestinget en fra Høyre, og det ble tryslingen Øyvind Bæk. De andre partiene som er representert i utvalget er Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Rødt og Pensjonistpartiet. Men Bæk understreker at partipolitikk ikke er utvalgets oppgave.

Bildet: Fra det forrige møtet i Kontrollutvalget Innlandet. Fra venstre: Gunn Randi Fjæstad, Svein Ørsnes, Øyvind Bæk, Kari Louise Hovland, Gry Nyberg og Rune Sørlie.

Hva er et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget er et av få politiske utvalg som er lovpålagt. Det er regulert gjennom kommuneloven, og skal ha en sentral funksjon i fylket. Oppgavene er stort sett de samme som et kontrollutvalg i kommunene utfører. Utvalget er fylkestingets eget redskap for å gjennomføre en demokratisk kontroll av fylkeskommunens virksomhet.

Kontrollutvalget skal sikre at den fylkeskommunale virksomheten skjer i tråd med gjeldende lover og regler. De skal påse at fylkets egne planer og vedtak følges opp og gjennomføres slik loven forlanger. Utvalget skal ha fokus på kvalitet og effektivitet i gjennomføringen og produksjonen av velferd til fylkets innbyggere.

Kort fortalt er det tre hovedoppgaver: Kontrollen skal sikre at fylket når sine mål, se til at regelverket etterleves, og sikre at etiske hensyn ivaretas.Det er kontrollutvalgets ansvar at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll