Trysil Høyre støtter ikke ordførerens brev

Posted on

I formannskap 21. april fremla ordføreren et utkast til felles brev med ordføreren i Øyer kommune. Vi sendte svar i går kveld. Les vår respons her og hvorfor Trysil Høyre ikke kan støtte dette brevet:

Tilbakemelding til forslag til felles brev fra ordførerne i Trysil og Øyer.

Det er helt naturlig at politisk ledelse og administrasjonen i Trysil jobber aktivt med å fremme interessene til næringslivet i Trysil. Det skulle bare mangle. Men vi synes det er synd, og ikke minst beklagelig, at ordføreren har som utgangspunkt å ville uttale seg om næringslivets behov uten å involvere næringslivets representanter i dette arbeidet. Særlig i lys av at brevet er felles med en annen reiselivskommune, er det besynderlig at destinasjonsselskapet ikke involveres som høringsinstans. Trysil Høyre har derfor på egen hånd innhentet innspill fra Destinasjon Trysil, som organiserer det næringslivet som er hardest rammet i Trysil. 

Brevet har kun fokus på midler til kommunen (“Næringsretta virkemidler, påfyll på lokale næringsfond og langsiktig omstilling.) som indirekte vil komme næringslivet til gode. Det er ikke fokus på de direkte tiltakene, noe vi mener er riktig og viktig å prioritere nå.

Vi er derfor enige med Destinasjon Trysil, som mener at direkte tiltak rettet mot næringslivet er vesentlig viktigere å ha fokus på nå, for å redde eksisterende arbeidsplasser.


Det viktigste av direkte tiltak er å få en tilpasset kompensasjonsordning for sesongbedrifter. Ordningen må forlenges og vi må få en gjennomsnittberegning for inntekter for å kompensere for sesongsvingninger og beregning av kostnadskompensasjon. 

Finansminister Sanner har sagt at de skal jobbe med denne ordningen frem til neste rapportering i kompensasjonsordningen, rundt 15. mai, derfor veldig viktig å ha trykk på dette nå. 

Videre peker Destinasjon Trysil på følgende ordninger som viktige for næringslivet:

 • Investeringsmidler til næringslivet, de skjæres ned nå og utviklingen i næringslivet stopper opp. Vil få ansatte i arbeid samt styrke konkurransekraften for fremtiden.
 • Lavere arbeidsgiveravgift, forlenge perioden. Vil gjøre det lettere å «komme i gang».
 • Lavere moms. Forlenge perioden for lav «reiselivsmoms». Og for eksempel «matmomsen» settes til 15% også for mat som serveres (som krever mer ansatte)
 • Arbeidsgiverperiode for korona-permitterte. Endre dato for vedtak fra 20/3 til 13/3, mange av reiselivsbedriftene har falt delvis ut av besluttet ordning.
 • Tilskudd til markedsføring, både for sommeren 2020, men også langsiktig for vinteren og årene fremover. Tilskudd bør gå til destinasjoner/aktører som kan ha salgsrettede markedstiltak, og ikke til Innovasjon Norge, som bare kan gjøre profileringsarbeid (det er et langsiktig arbeid, nå må vi ha resultater på kort sikt = salgsrettet markedsføring).

Forøvrig noterer vi oss at det i forslaget til brev brukes samme omtale av begrepet omstilling som i brevet av 1.4.20, og som skapte mye reaksjoner. Det er betydelig fokus på omstilling og langsiktige virkemidler for kommunen i forslaget. Dette står i kontrast til hva man tidligere ble enige med Destinasjon Trysil i skriv på kommunens hjemmeside 3.4:

«Vi ønsker fortsatt satsing på og utvikling av bedriftene i kommunen, der reiselivet er og vil være et satsingsområdet i dag og i fremtiden.» og: “Bedrifter må få rask økonomisk hjelp i denne vanskelige situasjonen.”

Det bør ikke være vanskelig å få med en annen reiselivskommune som Øyer på en formulering der man viser at å støtte eksisterende næringsliv med reiseliv som et viktig satsingsområde er avgjørende for næringslivet fremover.

Trysil Høyre mener derfor at særlig kapittel 3 i forslaget til felles brev fortsatt representerer en avsporing i forhold til hva som er viktig og som haster i denne fasen: direkte hjelp til eksisterende bedrifter. Det er også den fokus regjeringen har.  Vi kan derfor ikke stille oss bak brevet med de formuleringer som er fremlagt i formannskapsmøtet i dag, men foreslår en omformulering uten omstilling og med fokus på direkte og akutt hjelp til eksisterende næringsliv, basert på signalene om behov fra dette næringslivet.


2 thoughts on “Trysil Høyre støtter ikke ordførerens brev”

 1. Jeg er helt enig i brevet ordføreren har sendt om «næringsretta virkemidler, påfyll på lokale næringsfond og langsiktig omstilling». Det er på tide at politikere og innbyggere (velgere) begynner å innse at vi har en altfor smal næringsvirksomhet i Trysil, basert på nesten ensidig fokus på turisme. Den er vel og bra, men har bl.a. nå ført til at Trysil er den kommunen som kommer dårligst ut mht. permitteringer og stillstand i bedrifter. Det er viktig framover å se på innovasjon mot et bredere næringsliv med flere bein å stå på. Det har manglet en diskusjon om hvordan næringslivet i Trysil bør søkt utviklet. Ensidig satsing på turisme, som er meget konjunkturavhengig, ser vi jo resultatet av i dag. Man må jobbe med både bevaring av turismen (eller noe av den) og nytenkning innen innovasjon.

  1. Hei Hilding,
   Takk for kommentaren! Vi ønsker alle et bredest mulig næringsliv. Men det er en tid for alt. Nå handler det først og fremst om tiltak og fokus på den akutte situasjonen. I den akutte situasjonen vi nå er i må det handle om å redde flest mulig av de bedriftene vi faktisk har, og å få flest mulig av de som når er ledige tilbake i jobb. Det er det regjeringen jobber med, og som vi nå må ha fokus på å gi regjeringen tilbakemeldinger på.

   Så kan vi ta den debatten du etterlyser når krisen er over. Hvilket bringer meg over på den andre siden av problemstillingen: ordføreren og politisk ledelse i kommunen forsøker nå å definere Trysil kommune som en kommune som behøver omstilling, uten den debatten du etterlyser. Han har nemlig ikke lagt opp til noen politisk debatt eller forankring av et slikt standpunkt i det hele tatt. Dette reageres det meget skarpt på i det politiske miljøet. Nettopp fordi vi ikke får den politiske diskusjonen du etterlyser. Selv om man er valgt til ordfører, betyr ikke det at man forvalter den eneste rette løsningen. Det må være en god demokratisk prosess rundt slike spørsmål som kommunens rolle i næringsutvikling i kommunen.

   Med vennlig hilsen
   Anders Nyhuus

Comments are closed.