Trysil Høyre setter foreldrene og barnas behov først i barnehagepolitikken

Posted on
Foto: May-Britt Bjørlo Henriksen

Trysil Høyre setter foreldrene og barnas behov først i barnehagepolitikken.

Det gjorde vi da vi gav tilsagn om kommunalt tilskudd til Trysils første, og hittil eneste friluftsbarnehage i Plassen. Det gjorde vi da vi valgte nybygg og ikke rehabilitering av den gamle barnehagen i Jordet. Det gjorde vi da vi sa nei til ny sentrumsbarnehage på Kvea, og valgte en annen lokalisering. Og det gjør vi nå når vi går inn for at Læringsverkstedet skal få  den omsøkte utvidelsen på 25 plasser, slik at de kan overta plassene fra Knerten barnehage på Nybergsund. 

Det er et stort engasjement fra foreldre og brukere av barnehager i Trysil. Disse lytter vi til. Vi har tilflytting til kommunen, og stor etterspørsel etter boliger. Trysil er attraktiv som bosted, en attraktivitet utover hva man kan forvente. Det skal vi også lytte til. 

Det er vedtatt en ny reiselivsstrategi, en strategi som vi sørget for at et flertall i kommunestyret sluttet seg til. Denne strategien vil styrke Trysils attraktivitet ytterligere, og gi både vekst og tilflytting til kommunen. Den strategien skal vi også lytte til. Vår jobb er å legge til rette for dette ved å sørge for at det bygges nok boliger og ikke minst at unge foreldre kan være trygge på å få barnehageplass der de har behov for det.

Det er stor etterspørsel etter barnehageplasser i sentrum. Alt for mange foreldre blir tvunget til å bruke barnehageplasser langt unna der de bor og jobber. Med økt tilflytting øker presset på barnehageplasser i sentrum ytterligere. 

Det er dårlig bostedsattraktivitet å ikke ha nok barnehageplasser der foreldrene ønsker det. Det skaper enda mindre attraktivitet å tvinge foreldre til å bruke barnehageplasser langt unna der de bor. 

Varaordføreren reagerer sterkt på å bli anklaget for ikke å vite hva hun snakker om i barnehagesaken (Østlendingen 16.2.21). Det må hun bare venne seg til, så lenge hun skyver ideologi og dogmer foran seg i stedet for å lytte til innbyggerne hun er varaordfører for. 

I formannskapsmøtet 8.2.21 anklager hun Læringsverkstedet for å være en versting når det gjelder å ta ut utbytte. Det er en påstand det gjenstår at hun dokumenterer. I Østlendingens artikkel kommer hun med en økonomisk beskrivelse av Læringsverkstedet som ikke styreren selv kjenner seg igjen i. I avisartikkelen får man inntrykk av at varaordførerens problem først og fremst er at Læringsverkstedet går med overskudd. Som næringsdrivende selv, burde hun være den første til å vite at overskudd er en forutsetning for i det hele tatt å kunne drive. Hun vil ikke ha “en utvikling der offentlige midler går til millionutbytter i stedet for at de brukes til velferd”. Men alternativet til de private barnehagenes overskudd er jo ikke økt offentlig velferd? Det offentlige driftstilskuddet til private barnehager er regnet ut fra kostnadsnivået i de kommunale barnehagene. Det vil si at for den kostnaden kommunen har pr. barn i sine egne barnehager, skal Læringsverkstedet både dekke sine egne kostnader og et evt. overskudd. Forøvrig er driftsoverskuddet i Læringsverkstedet iflg. styreren kun 2,3%. Det er ikke en “velferdsprofitør” vi snakker om, men en yter av gode barnehagetjenester som foreldrene etterspør og ønsker, og en arbeidsplass hvor ansatte trives og sykefraværet er lavt.

I debatten om barnehagen savner Trysil Høyre fokus på det viktigste, nemlig brukerne, dvs. foreldrene og barna. Barnehagene er til for disse. Ikke omvendt. Varaordføreren uttrykte forståelse i sist formannskap for at foreldrene vil velge en attraktiv barnehage, i dette tilfellet Læringsverkstedet. Men varaordføreren vil ikke bli motsagt, vet best og vil ikke gi innbyggerne muligheten til selv å velge den barnehagen som passer best. Det er formynderskap og det motsatte av å ha brukerne i fokus. 

I budsjettbehandlingen i desember handlet hele fire av Trysil Høyres tolv verbalforslag om barnehage. Alle ble vedtatt. Det er vår fokus. Fordi vi setter foreldrene og barna først. 

Vi har sagt ja til en ny kommunal sentrumsbarnehage. Og vi sier ja til at Læringsverkstedet skal få bygge ut som de har søkt om.