Trysil Høyre ønsker flere barnehageplasser i Innbygda!

Posted on

På tirsdag den 26. Januar skal hovedutvalget for oppvekst og kultur behandle saken “søknad fra Læringsverkstedet barnehage Vestadbakken om kommunalt tilskudd ved utvidelse av antall plasser – etter tilleggsopplysninger”. 

Trysil kommune har i nåværende situasjon en stor etterspørsel etter barnehageplasser i sentrum. Etterspørselen er større enn dagens tilbud. Det er flere barn på venteliste som ønsker barnehageplass i sentrum. Den planlagte nye sentrumsbarnehagen, lokalisert på Østmojordet, har ikke kapasitetsøkning som mål, men skal erstatte de eksisterende barnehagene Nysted og Østmojordet. Denne saken handler derfor ikke primært om sentrumsbarnehagen, men om hvordan vi skal løse utfordringen til de familiene som per i dag og fremover står uten tilbud om barnehageplass i Innbygda. 

Trysil kommune har som mål å øke antall innbyggere og være en attraktiv kommune, vi anser det derfor som essensielt at kommunen kan tilby familiene barnehageplass der de ønsker. Videre bør vi etterstrebe å ha et tilbud i vår kommune som er bedre enn hva barnehageloven skisserer, slik kan Trysil være “stavtaket foran” for barnefamiliene. 

Saken som skal behandles i hovedutvalget er en søknad fra Læringsverkstedet barnehage Vestadbakken som omhandler to hovedpunkter. Det ene er en overtagelse av Knerten barnehage (lokalisert i Nybergsund). Læringsverkstedet og Knerten har allerede inngått en intensjonsavtale om dette ettersom driften av Knerten skal legges ned fra høsten 2021. Dette fører oss til hovedpunkt to, nemlig at Læringsverkstedet samtidig søker om å utvide sin barnehage med en ny avdeling med 14 småbarns- eller 25 storbarnsplasser. 

Rådmannen innstiller på å KUN gi godkjenning om overtagelse av dagens plasser i Knerten barnehage, og dermed IKKE kommunalt tilskudd til utvidelse av ytterligere plasser. Her mener Trysil Høyre at rådmannen bommer da dette ikke er et alternativ fra søker, dette fordi overtagelse av plassene fra Knerten forutsetter at Læringsverkstedet samtidig får bygge ut med en ny avdeling. 

Det betyr at kommunen, fra høsten 2021, risikerer å ikke ha et tilbud til barna som i dag tilhører Knerten, dette er “onga i Trysil” og dermed kommunens ansvar. Hvordan skal kommunen løse dette til beste for innbyggerne? Skal man fokusere på prinsipper eller finne gode løsninger som gir forutsigbarhet, trygghet og trivsel? 

For Trysil Høyre er dette et enkelt valg. Vi ønsker utvidelsen av Læringsverkstedet velkommen med åpne armer, og vi mener at kommunen må imøtekomme deres ønske om både overtagelse og utvidelse. Dette ønsker vi å prioritere! Det vil være et flott supplement og en løsning som vil være på plass innen relativt kort tid, til stor glede for mange. Trysil Høyre har stor fremtidstro og mener vi må prioritere riktig nå, for gode løsninger i fremtiden. Slik kan Trysil være rustet for å ha god nok kapasitet til å kunne ønske nye barnefamilier velkommen. 

Linn Rundfloen og Caroline Bergqvist

Trysil Høyre