Trysil Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle.

Posted on

Læreplassgarantien har vært en suksess for Trysil. Den kom i stand som et samarbeide mellom Høyre, FrP og Senterpartiet i Trysil. Nå skal ordningen evalueres, men alle er enige om at ordningen skal videreføres.

Læreplassgarantien er et ekstra gode, utover den ordinære lærlingeordningen. Hensikten er å stimulere arbeidsgivere til å bruke lærlinger i større grad. Derfor er det naturlig å stille krav om karakterer og fravær for ordinære lærlinger som omfattes av dagens ordning. Samtidig ser vi at det er enkelte tilfeller som faller utenfor fordi læreplassgarantien ikke er innrettet på å nå disse.

Trysil Høyre vil ha et inkluderende arbeidsliv. For mange står utenfor arbeidslivet. Vi vil sikre de som kan jobbe en ny sjanse – og de som ikke kan jobbe en trygg inntekt.

I Norge står mange hundre tusen nordmenn i arbeidsfør alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Dette er først og fremst en utfordring for den enkelte. Arbeid og livskvalitet henger sammen. Arbeid skaper fellesskap, deltakelse og inkludering. Samtidig er det er et stort problem for samfunnet at stadig færre kan jobbe.

Det er mange grunner til at folk står utenfor eller aldri kommer inn i arbeidslivet. Det kan skyldes somatisk eller psykisk sykdom, manglende ferdigheter, skrive- og leseproblemer, dårlige norskkunnskaper eller trekk ved arbeidsmarkedet.

Trysil Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle. En god skole og et åpent arbeidsmarked er de viktigste tiltakene for gi flere en sjanse til å realisere sine ambisjoner og bidra til fellesskapet.

Derfor foreslo vi dette tillegget til vedtak om videreføring av læreplassgarantien i sist formannskapsmøte: “Læreplassgarantien kan være et virkemiddel inn mot å ivareta og styrke mangfold og inkludering i yrkeslivet. Dette belyses i rådmannens forslag til læreplassgaranti i neste formannskapsmøte.”