Trysil Høyre ønsker å hjelpe førstegangsetablerere inn på boligmarkedet.

Posted on

Det er ingen tvil om at vi behøver flere boliger i Trysil, og at det er behov for å hjelpe førstegangsetablerere inn i boligmarkedet.

Trysil Høyre fremmet derfor et målrettet forslag i siste formannskapsmøte for å hjelpe unge som vil etablere seg til å kjøpe bolig i Trysil. Flertallet bestående av AP, SP og SV stemte mot vårt forslag, og fattet heller vedtak i tråd med rådmannens innstilling om at det er kommunen selv skal bygge rimelige boliger. Umiddelbart kan dette høres ut som en god idé, men ikke om man tenker seg litt om:

AP, SP og SV har fattet et vedtak uten å ha reell kunnskap om hva behovet faktisk er, hvilke mulige løsninger som kan finnes, hva konsekvensene av vedtaket er, uten oversikt over kostnader, og på toppen av det hele legger til grunn en udokumentert påstand om at de private utbyggerne i Trysil ikke vil bygge!

Jeg kalte dette for sinnelagsetikk i formannskapsmøtet, og står inne for det. Det er ikke nok å ha gode intensjoner. Tiltakene må fungere også.

Hva er rimelig pris for en bolig? Rådmannen mener det bør ligge i området 2 til 2,3 millioner. Arbeiderpartiets ordførerkandidat Even Eriksen mener det ikke er rimelig før ved 1,5 millioner. Det prissegmentet rådmannen påstår at vi mangler boliger i, fins det flere eksempler på i nye leilighetsbygg i sentrum. Pris på nye boliger i Trysil ligger så vidt over byggekostnadene. Det stor risiko og lave marginer for en utbygger. Det er ingen grunn til å tro at kommunen skal klare å bygge billigere enn en hvilken som helst annen privat utbygger. Skal kommunen selge rimeligere enn markedspris, betyr det at kommunen må subsidiere prisen. Men en subsidiert pris vil kun virke første gang boligen omsettes. Det vil si at man kan kjøpe en billig bolig av kommunen, og selge den med god fortjeneste til markedspris uken etter. Da er det ikke lengre en rimelig bolig, og vi er like langt med sosial boligbygging!

Skal man hindre at disse boligene blir rene spekulasjonsobjekter ved at de selges til markedspris så fort man har kjøpt de, må man regulere hvem som får kjøpe og også binde prisen f.eks. gjennom gjenkjøpsavtaler.

Men hvem vil vel kjøpe en bolig hvor du på forhånd er garantert ikke å få gevinst når du selger? Og hvilken hjelp vil det være for førstegangskjøperen når tiden kommer og de skal skaffe seg en annen og større bolig etter noen år fordi familien er blitt større, men sitter fast i en gjenkjøpsavtale med regulert pris mens markedsprisen har økt i mellomtiden? Da er kjøpekraften i boligmarkedet til den man ville hjelpe i utgangspunktet, i realiteten blitt enda mindre!

De fleste unge som vil etablere seg med bolig i Trysil, vil nok sikkert gjøre det i sentrum. Men det er ikke kommunen som skal bestemme det. Folk vil gjerne bestemme selv hvor de skal bo. Det gjelder også de som behøver hjelp inn i boligmarkedet, men vil bosette seg f.eks. i Jordet eller Søre Osen. Slik dette vedtaket ligger, gjelder det bare førstegangsetablerere som vil bosette seg der kommunen selv bygger, dvs. hjelp til rimelig bolig er sentralisert. “Ta hele Trysil i bruk” er kanskje ikke så viktig lenger?

Rådmannen påstår i saksfremlegget at “de private utbyggerne ser ut til å konsentrere seg mer om større og dyrere leiligheter.” Hvor er dokumentasjonen på det? Ingen i flertallet stilte spørsmål ved denne påstanden, og den er heller ikke riktig! AP, SP og SV vil altså ikke spille på lag med utbyggerne i Trysil, men heller konkurrere med de gjennom kommunal utbygging! Dette er utbyggere som så langt har sørget for at det bygges nye boliger i alle prisklasser og størrelser i Trysil, og er de som skal sørge for dette i fremtiden. Mye av sysselsettingsveksten vi har hatt de siste par årene, ligger også nettopp i bygg- og anleggssektoren. Konsekvensen av at kommunen setter opp boliger til subsidierte priser, er at det ødelegger markedet for de private utbyggerne. Med de konsekvenser det har for sysselsettingen.

Trysil Høyre mener at vi må bidra til bosetting i Trysil, særlig for unge førstegangsetablerere. Men i stedet for at virkemidlene er knyttet til boligen gjennom subsidierte priser, foreslår vi at virkemidlene heller knyttes til boligkjøperen. I stedet for å holde pris kunstig lavt på boligen, får heller kjøperen hjelp til å kjøpe til markedspris. Utfordringen er ofte egenkapitalkravet hos bankene, mer enn selve prisen. Vi foreslår heller å bruke eksisterende ordninger som kan hjelpe førstegangskjøpere, som f.eks. startlån-ordningen i Husbanken eller NAV, supplert med egne kommunale ordninger der de statlige ordningene ikke strekker til eller treffer målgruppen. Da kan kjøperne selv velge hvor de vil etablere seg, ikke bare der kommunen anviser. De kjøper en bolig til reell pris, får bygget sin egen kapital og dermed legger grunnlaget for neste bolig den dagen de skal kjøpe seg noe annet og større. Med egne kommunale ordninger er det også lettere å tilpasse og justere innretningen og vilkårene ettersom behovene endrer seg. En slik ordning vil være varig, være hjelp til selvhjelp for unge førstegangsetablerere, gjelde alle typer boliger flere steder i Trysil, koste kommunen mindre, og gi bedre virkning for boligkjøperne. Alt dette, samtidig som vi spiller på lag med de private boligbyggerne i Trysil.

One thought on “Trysil Høyre ønsker å hjelpe førstegangsetablerere inn på boligmarkedet.”

  1. Dette er et vesentlig mer gjennomtenkt sak, en hva flertallet gikk for i KS.
    Et slikt vedtak tror jeg faktisk kunne ha hjulpet. Merkelig at SP, som er så opptatt av hele Trysil i bruk, ønsker bare billige boliger til unge i sentrum. Møter de seg selv i døra…igjen?

Comments are closed.