Trysil Høyre er positive til snøskutersøknadene

Posted on

Trysil Høyre stiller seg positive til snøskutersøknadene. Men flertallets kommunebudsjett gir oss ikke rom for utredningskostnadene på 1 millioner kroner!

Derfor vil vi inntil videre støtte rådmannens forslag om å gjennomføre omsøkte endringer og tillegg på eksisterende led i Ljørdalen. Dette kan gjennomføres innenfor den budsjetterte rammen for kommunen.

Rådmannen foreslår å ikke utrede de øvrige tre søknadene: utvidelse sørover i Ljørdalen, ny led i Flendalen og ny led i Vestre Trysil. Trysil Høyre ønsker derimot å ta opp igjen vurderingen av disse når vi vet mer om kommunens økonomi for 2020, dvs. når 1. tertialrapport legges frem til behandling, med prognoser for resten av året. Det gir oss litt mer tid til å se om det går an å finne friske penger til utredningene, og også til å se virkningene av budsjettvedtaket. Bl.a bør det vurderes om midlene som er avsatt til landbruksfondet i budsjettet for 2020 heller kan omdisponeres og benyttes til disse utredningene. Det er også positivt om snøskuterklubbene kan og vil bidra økonomisk, men vi kan ikke pålegge de dette.

Kostnadene til utredning av alle fire søknadene er beregnet til 1 million kroner. Det er ikke avsatt penger til dette i budsjettet. Prognosen for fond er at kassen er tom i løpet av året, med mindre det gjøres tiltak. Saldering og inndekning i det vedtatte kommunebudsjettet er svært usikker og urealistisk, og buffer (sikkerhetsmarginen) er helt minimal. 

Slik den økonomiske situasjonen er nå, finnes kort og godt ikke pengene. Trysil Høyre beklager sterkt at med de valgene som er blitt gjort av flertallet i det vedtatte budsjettet, ikke finnes rom for å betale for skuterutredningene på forsvarlig vis. Som et økonomisk ansvarlig parti, forutsetter Trysil Høyre økonomisk forsvarlighet i våre prioriteringer. Derfor foreslår vi å følge rådmannens innstilling i denne saken. Men i tillegg foreslår vi å ta opp igjen vurderingen av søknadene for Ljørdalen syd, Flendalen og Vestre Trysil når vi vet mer om prognosene for 2020. 

Dersom Trysil Høyre budsjett hadde blitt vedtatt i stedet, hadde vi hatt en langt bedre økonomisk posisjon til å behandle utredningssaken enn vi har nå: en vesentlig større buffer, realistisk inndekning og ingen ekstraordinær bruk av fond til å dekke drift. 

Det er store forventninger til disse søknadene, og Trysil Høyre støtter utredning av alle sammen. Men søkerne fortjener at søknadene deres utredes på grunnlag av en forsvarlig økonomisk prioritering, og som ikke setter kommuneøkonomien ytterligere i spill.