Trysil Høyre er bekymret for om budsjett 2020 har lovlig inndekning.

Posted on

I rådmannens innstilling til budsjett 2020 er det lagt inn en omdisponering av eldre bundne midler med 2 millioner. Dette er begrunnet slik: Tiltaket kan forebygge kutt, slik at vi samtidig rydder opp i endel gamle fond som ikke brukes lenger til det opprinnelige tiltenkte formål. Dette må sees i løpet av 2020, men vi har gått gjennom fondene for å se på mulighetene. 

I flertallets budsjettforslag, og da det vedtatte budsjettet, er denne posten økt med ytterligere 2 millioner kroner, til totalt 4 millioner.

Trysil Høyre oppfatter det slik at bundne midler (bundne fond) ikke lovlig kan disponeres til drift av kommunestyret, siden de er bundet til et bestemt formål. Det må i tilfelle være en omdisponering etter helt klare kriterier. Vi legger til grunn at disse kriteriene er oppfylt for rådmannens forslag til omdisponering av 2 millioner kroner. 

Rådmannens begrunnelse for tiltaket, dvs. som en opprydding, kan tyde på at mulighetene for å finne ytterligere bundne midler til omdisponering er svært begrenset. 

Vi stiller derfor spørsmål ved de reelle mulighetene for å oppfylle budsjettvedtaket om å hente ytterligere 2 millioner kroner ved omdisponering fra bundne fond, og har derfor sendt bl.a. følgende spørsmål til rådmannen, til besvarelse i neste formannskapsmøte: 

Etter rådmannens opprydding av gamle bundne fond tilsvarende 2 millioner kroner, hvor stor er muligheten for å omdisponere ytterligere 2 millioner kroner? Hva er konsekvensene dersom dette ikke lar seg gjøre?

Kan rådmannen redegjøre for bruk av fond og hvordan inndekning av underskudd 2019 med prognose på 4 – 4,5 millioner kroner i underskudd påvirker den planlagte og vedtatte bruk av fond (omstillingsfond) til inndekning av budsjett 2020?

I formannskap 31.10.2019 foreslo vi å be om Fylkesmannens gjennomgang, råd og analyse av den økonomiske situasjonen i Trysil. Ordføreren avviste å ta vårt forslag opp til votering i det hele tatt. Det ble derfor lagt til som en protokolltilførsel. Vi gjentok dette som et verbalforslag i kommunestyremøtet 17.12.2019 ifbm. budsjettbehandlingen, men forslaget falt med 12 (SP, SV, FrP) mot 11 stemmer (Ap, H).

Trysil Høyre håper rådmannen likevel er i kontakt med Fylkesmannen for å avklare situasjonen vedrørende omdisponering av bundne fond, og at vi unngår en situasjon med tvil om budsjettet har lovlig inndekning.