TRYSIL – EN SAGA BLOTT? Tilsvar til Per Gunnar Stensvåg (SP)

Posted on

Senterpartiets leder i Trysil, Per Gunnar Stensvaag, kommer i Lokalavisa datert 6. august og i Østlendingens ”Lokale hjørne” 17. august med diverse utsagn vedrørende den pågående kommunereformen. Under overskriften “Trysil- en saga blott?” tar han for seg de ulike partiers, og særlig min og Trysil Høyres, meninger og agering i saken.

Undertegnede har stor respekt for andres politiske syn, men slik Stensvaag i sitt innlegg tillegger andre synspunkter for å understreke sine egne, tar jeg avstand fra. Men jeg skal gi Stensvaag rett i ett poeng; at jeg, i likhet med flertallet i Trysil kommunestyre, er usikker på om Trysils framtid ligger innenfor en større kommunesammenslutning. Trysil Høyre og andre partier i kommunestyret har valgt å tilnærme oss prosessen gjennom dialog og fokus på mer kunnskap rundt konsekvenser for å finne ut av nettopp dette. Jeg har, med et slikt utgangspunkt, ikke noe problem med å være medlem i Høyre. Jeg tror at et hvert parti står seg på et mangfold av meninger i en pågående prosess og at dette til slutt vil gi et godt og gjennomarbeidet resultat. Dette er demokrati i praksis.

I vårt partiprogram sier vi: ”Vi vil tilnærme oss en eventuell kommunesammenslåing gjennom styrket samarbeid med andre kommuner og klargjøre arbeidsoppgaver, fordeler og ulemper før endelig beslutning fattes”. Vi må gjøre utredningene og ta debatten, slik at vi IKKE avskjærer verken politikerne eller innbyggerne fra å kunne ta stilling på et ordentlig grunnlag, ved å konkludere på forhånd slik SP og Stensvaag gjør. På ulike arenaer samhandler vi allerede godt med andre kommuner, ofte med Trysil i førersetet. Dette gir oss gode erfaringer og tilgang til kompetanse vi kanskje ikke alltid har i egen kommune. Denne samhandlingen ønsker vi skal fortsette!

I løpet av august har Høyre sentralt reversert sin målsetting i kommunereformarbeidet. Antall kommuner som ønskes sammenslått er kraftig redusert og det signaliseres at frivillighet i større grad må være en forutsetning når kommunesammenslåinger diskuteres. Dette viser at press fra grasrota nytter og at jeg og mine partivenner trygt plassert i Høyre, fortsatt har påvirkningsmulighet på Trysils framtid. Steensvaags påstand om at det er ”risikosport” å stemme på Trysil Høyre og undertegnede som ordførerkandidat, faller derfor på sin egen urimelighet.

I det videre valgkamparbeidet håper jeg på et sterkt fokus på de hovedområder en kommune er satt til å forvalte. I neste fireårsperiode skal en allerede god skole videreutvikles! Våre eldre har krav på en verdig alderdom! Trysil trenger flere arbeidsplasser og flere innbyggere, der en nylig vedtatt næringsplan vil bli et viktig styringsverktøy! Og til slutt: Vi må hele tiden ha fokus på kommunens økonomi der vi finner en god balanse mellom inntekt, utgift og gjeldsbelastning!

La oss håpe at også Stensvaag og Senterpartiet etter hvert involverer seg sterkt i dette helhetlige arbeidet framfor å svartmale en pågående kommunereform og sine motstanderes holdninger i en enkelt sak. Det synes jeg våre velgere har fortjent.

Knut Løken
Ordførerkandidat Trysil Høyre