Matombringing i hjemmetjenesten?

Posted on

Under budsjettbehandlingen for 2021 fikk vi flertall for denne utredningen:

I kvalitetsreformen «Leve hele livet» er mat og måltider ett av fem hovedfokusområder. I Trysil er det gjort mye bra innen ernæring, eksempler er måltidsrytme på sykehjemmet og retningslinje for ernæringskartlegging. I Trysil er vi så heldige at vi har et eget sykehjems kjøkken som lager god, variert og næringsrik mat. Per i dag er det kun de som bor på sykehjemmet og de som bor i nærheten av sykehjemmet som har mulighet til å benytte seg av dette tilbudet. God ernæring er et viktig tiltak for å bevare god helse, derfor er det ønskelig at alle som mottar hjemmetjenester, kan få benytte seg av dette tilbudet. Rådmannen bes utrede muligheten for at alle som mottar hjemmetjenester fra kommunen, skal få tilbud om ombringing av middag fra sykehjems kjøkkenet. Utredningen skal inneholde oversikt over kostnader/inntekter ved det aktuelle tiltaket. Utredningen skal fremmes som egen sak til kommunestyret i løpet av høsten 2021.

I kommunestyremøte 25.10.21, fikk vi utredningen fra kommunedirektøren. Her er innlegget jeg holdt til saken i kommunestyret:

Ordfører,

Det var Høyre som fremmet dette verbalforslaget, og vi vil takke kommunedirektøren for en grundig utredning av saken.

Som vi alle vet så er det helse- omsorg og sosial sektoren som har den største andelen av kommunens budsjett. Kommunedirektøren har i dag presentert budsjettet for oss, så vi vet hva vi går til i arbeidet med budsjettet og at det er store utfordringer vi står ovenfor. Hva skal vi prioritere, og hva skal vi ikke prioritere. 

Noe som på sikt kan reduserer utgiftene innen helse- og omsorgssektoren er forebyggende tiltak. Forebyggende tiltak fører som oftest til økte kostnader en periode før en ser effekten og de forhåpentligvis gir reduserte kostnader.  Matombringing er et tiltak som kan virke forbyggende, ved at brukerne får god og ernæringsrik mat, som er med på å forebygge underernæring, god ernæringsstatus er viktig for at kroppen skal fungere, både fysisk og psykisk.

Et spørsmål som kan stilles, er om det er behov for en økning med 2,2 årsverk for å gjennomføre tiltaket. Dette synes jeg som utenforstående at virker til å være mye.

Det er beskrevet at i ett av årsverkene er det ønskelig at det ansettes en kostøkonom. Denne utdannelsen er det kun kjøkkensjefen som har pr i dag. Uavhengig av denne saken bør det vurderes å ansette en kostøkonom til ved sykehjemskjøkkenet, for å øke kompetansen innen ernæringsområdet. Dette kommer både ansatte og innbyggere til gode.

Når vi kommer til finansieringen av tiltaket så vil vi i Høyre gjøre en vurdering og prioritering av alle tiltak i budsjettet før vi kan si «go» for dette tiltaket.

Thomas Pedersen