Lokal handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Posted on

I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyre 17.12.19, fremmet Thomas Pedersen (H) dette forslaget på vegne av Trysil Høyre. Forslaget ble vedtatt med 15 mot 8 stemmer:

Regjeringen har helt nylig lansert “Handlingsplan mot rasisme og diskriminering basert på etnisitet og religion 2020-2023”. Trysil kommunestyre vedtok i februar i år Trysil kommunes verdiplattform for integrering “Velkommen til Trysil”. I dette vedtaket lå også en videre prosess for integreringsplattformen, som foreløpig ikke ser ut til å være fulgt opp.

Regjeringens handlingsplan, består av 50 tiltak på flere områder: 

  • kunnskap og forskning 
  • møteplasser 
  • debatt og demokrati
  • barn, unge og utdanning 
  • arbeid
  • bolig
  • straffesak
  • offentlige tjenester
  • i tillegg til tverrsektorielle og internasjonale tiltak.

På denne bakgrunn vil Trysil Høyre invitere alle politikerne i kommunestyret til et tverrpolitisk innsats mot rasisme og diskriminering basert på etnisitet og religion, gjennom å vedta følgende forslag som vi kommer til å fremme som verbalforslag i budsjettbehandlingen i kommende kommunestyremøte:

Med bakgrunn i regjeringens “Handlingsplan mot rasisme og diskriminering basert på etnisitet og religion 2020-2023”, og Trysil kommunes integreringsplattform “Velkommen til Trysil”, bes rådmannen om å utarbeide en lokal handlingsplan mot rasisme og diskriminering basert på etnisitet og religion. I arbeidet med handlingsplanen bes rådmannen vurdere statlig samarbeid på enkelte tiltak, f.eks. i form av lokal pilotprosjekter for å implementere deler av regjeringens handlingsplan, eller også mulige finansieringsordninger for forskjellige tiltak.

En slik handlingsplan vil ikke bare være relevant for antirasisme og antidiskrimineringsarbeid, men også for kommunens arbeid mot mobbing. Når vi som politikere diskuterer mobbing er vi ofte innom spørsmålet om de voksne som rollemodeller. Mobbing er ikke et fenomen isolert til skoletid og skoleplass, hverken i årsak eller konsekvens. Hvordan voksne ytrer seg formidler holdninger og definerer normer, holdninger og adferd for våre barn. Vi har dagsaktuelle eksempler på facebook i Trysil på ytringer som ligger tett opp til å være hatefulle, rasistiske og diskriminerende. Disse representerer holdninger og en mangel på respekt som også legger listen for våre barn og fort kan legitimere en ytringskulturer som medfører mobbing, og viser med all mulig tydelighet behovet for en handlingsplan mot rasisme og diskriminering basert på etnisitet og religion i Trysil.