Innlegg i kommunestyret om barnehagegarantien

Posted on

Ordfører,

Det er med stor skuffelse jeg leser vedtaket fra formannskapet i denne saken. 

At Senterpartiet, Sosialistisk Venstre og Fremskrittspartiet nå har gått inn for at barnehagegarantien skal avvikles mener jeg, og Høyre er helt feil.

Jeg håper alle har tenkt seg godt om fra formannskapets møte og frem til i dag, slik at barnehagegarantien fortsatt skal være en faktor for tilflytting og gi positive ringvirkninger for kommunen og innbyggerne våre.

Trysil kommunes barnehagegaranti har vært, og bør fortsatt være en gladsak for våre småbarnsfamilier og mulige tilflyttere.

Barnehagegarantien handler om at kommunen strekker seg langt for å ønske familier med barn i barnehagealder velkommen til å bosette seg hos oss. Dette har for noen vært avgjørende for om de har flyttet til Trysil eller til en annen kommune. Dette er snakk om folk og familier som forsøker å få hverdagskabalen til å gå opp.

Vi vet at fler og fler, ja nesten alle som søker om barnehageplass i de siste ønsker full plass. Vi vet også at barna er yngre når de starter i barnehagen nå, enn for noen år siden, mange har ikke fylt 1 år en gang.  Bestemmelsene i barnehageloven er ikke god nok for de familiene som ønsker en plass etter endt foreldrepermisjon.  

Av økonomiske eller andre årsaker må de fleste foreldre tilbake på jobb når foreldrepermisjonen er slutt. Barnehagegarantien har gitt de den muligheten. At foreldre kan starte på jobb når de ønsker det er ikke bare positivt for den enkelte familie, men det handler også om kommunens skatteinngang. Det handler om arbeidsplasser og redusert bruk av vikarer i næringslivet.

Barnehagegarantien er så mye mer enn å strekke seg litt lenger enn hva loven tilsier. Det handler om den selvstendige næringsdrivende som ikke klarer å ta ulønnet permisjon. Det handler om arbeidstakere som ønsker å komme tilbake til arbeidslivet, og bidra til samfunnet. Det handler om kontantstøtte fra staten.  Og det handler om vår vilje og vårt ønske om å være en attraktiv kommune å bli boende i og å flytte til.

Denne saken er kalt «avvikling av barnehagegaranti – ut fra økonomiske konsekvenser» i saksfremlegget.
Jeg mener at de økonomiske forutsetningene og konsekvensene for barnehagegarantien ikke er utredet godt nok. Inntektssiden er ikke belyst, og hele kommunen er ikke tatt i bruk, slik barnehagegarantien er ment å gjøre. Løpende opptak bør gi kommunen bedre oversikt over søkere til enhver tid, og man må ha klare enstydige vedtak, i en tidlig fase til de som har søkt om barnehageplass.

Jeg er meget klar over den kritiske situasjonen med tanke på økonomi som Trysil kommune nå står i. Og jeg er villig til å snu hver sten for å finne riktige og effektive vedtak som kan bidra til at vi havner i en langt bedre økonomisk situasjon enn den vi står i nå og kommer til å stå i en tid fremover. Derfor er jeg forundret over at en enkeltsak, som barnehagegarantien kommer til behandling nå, og dermed ikke blir sett som en helhet ifbm. Budsjett.

Jeg tror ikke at besparingen ved å avvikle barnehagegarantien vil være så stor, når vi ser alt i en helhet og får belyst inntektssiden og positive ringvirkninger ved den. Jeg mener derfor at det er helt feil å avvikle barnehagegarantien.

Vi alle sammen må ha fokus på innsparing i alle ledd i organisasjonen nå fremover. Det nytter ikke å starte i feil ende. Der hvor skoen trykker ute i de ulike avdelingene må vi bestemme at endringer skal skje. For meg er det en selvfølge at tjenestebrukeren er i fokus, og at vi derfor må tenke større enn å kutte i siste ledd. Dette forutsetter at vi får en god budsjettprosess, og at organisasjonen kartlegges, slik at vi kan vedta våre prioriteringer som politikkere med korrekt og belyst fakta.

Barnehagegarantien er intet annet en positivt for Trysil kommune. Den er stavtaket foran!

Jeg har herved følgende tilleggsforslag:

Som Arbeiderpartiets forslag (fra formannskap), men med tilleggsforslag i pkt 4, siste setning:

, men alle barnehager i Trysil bidrar til å oppfylle garantien, ikke bare aksen Nybergsund – Jordet.

Forslaget i sin helhet:

1. Barnehagegarantien videreføres.

2. Trysil kommune skal i større grad benytte garantien som et verktøy for å få småbarnsforeldre til å flytte til og melde folkeregistrering i Trysil.

3. Det foretas nødvendige endringer i garantiens retningslinjer slik at kravet om folkeregistrering kommer tydeligere fram.

4. Garantien anses oppfylt idet man får tilbud om barnehageplass innen tre måneder fra omsøkt dato i en barnehage i Trysil. Det tilstrebes å skaffe plass i den prioriterte barnehagen fortløpende ved ledig plass, men alle barnehager i Trysil bidrar til å oppfylle garantien, ikke bare aksen Nybergsund – Jordet.

Dersom det ikke får flertall og barnehagegarantien blir avviklet har jeg følgende subsidiære forslag:

De barna som står på venteliste nå, skal tildeles plass ihht. Barnehagegarantien slik den er jf. sak 16/101.