Hvorfor vil jeg bli ordfører?

Posted on

Jeg er utrolig stolt av at jeg får være ordførerkandidat i bygda mi!!

Jeg er oppriktig glad i bygda mi og ønsker at bygda mi skal bestå som egen kommune framover, både med et sterkt sentrum og oppegående grender.

Jeg vil at kulturbygda Trysil skal leve videre. Våre sterke røtter må både bevares og videreutvikles. Kultur er et forebyggende tiltak. Investering i kultur gir positiv effekt både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.

Som utdannet sykepleier har jeg evnen til å lytte til mine medmennesker. Den egenskapen tror jeg vil komme til god nytte i ordførervervet.

Jeg har med bakgrunn frå ulike styrer i trysilsamfunnet, sett at jeg har evner til å trekke folk i samme retning. Som prosjektleder i ulike sammenhenger vet jeg at god forankring og informasjon i prosesser skaper godt grunnlag for et bra resultat. Prosjekt- og styrearbeid har gitt meg bred kunnskap om kommunen min, jeg kjenner mange og har opparbeidet meg et bredt kontaktnett både i og utenfor Trysil.

Jeg vil sjølsagt være en ordfører for hele bygda vår. Jeg vil lytte til de ulike politiske miljøene og forsøke å skape bred enighet om hvordan vi skal utvikle bygda vår videre.

Jeg ønsker å være en synlig ordfører både innad på arbeidsplassen Trysil kommune og utad mot næringslivet og kommune som sådan. Jeg tror synlighet og dialog vil gi meg nyttige innspill i vervet som kommunens øverste ombudsmann.

Jeg vil stille opp for frivilligheten. Frivilligheten trenger Trysil kommune og omvendt. Klarer jeg å gi frivillighet oppmerksomhet gir det grobunn for mer aktivitet. Det å bli sett og få honnør for det man bidrar med, har stor betydning.

Reiselivet er og blir hovednæringa for samfunnet vårt. Jeg vil sjølsagt at reiselivet både skal videreutvikles og breddes slik at det på sikt gir mange helårige arbeidsplasser. Jeg vil også bidra til at andre næringer kan lykkes i Trysil- gjerne etter modell frå reiselivssuksessen.

Jeg representerer et parti som er opptatt av at vi skal gjøre sjølstendige valg og at alt ikke skal være styrt. Jeg ser derfor positivt på privat initiativ.

Jeg er opptatt av innholdet i skolen og vil bidra till at våre lærere har den beste kompetansen til å gi våre barn den undervisning de trenger som et best mulig utgangspunkt videre i livet.

Jeg kjenner eldreomsorg fra innsiden gjennom mitt arbeid på sykehjemmet og tror jeg kan bidra med innspill for å stå best mulig rustet til å møte den kommende eldrebølgen. Skole og helse utgjør de store budsjettpostene i vår økonomi. I fellesskap må vi finne den beste måten å benytte tilgjengelige midler på.

Med dette som bakgrunn ber jeg om din støtte ved årets valg. Det krever en stemme til Høyre eller et av våre samarbeidspartier. Etter 70 år med AP i førersete synes jeg Trysil fortjener et skifte. Jeg er villig til å ta på meg ordføreransvaret!!

Godt valg!!

Knut Løken
Ordførerkandidat, Trysil Høyre

One thought on “Hvorfor vil jeg bli ordfører?”

Comments are closed.