Hva skal til for å skape 30 nye arbeidsplasser i Trysil?

Posted on

«Hva ville Trysil vært uten reiselivet?» er det hypotetiske spørsmålet som ofte blir stilt hver gang det er diskusjon om samfunnsutvikling i Trysil.

Som følge av det faktagrunnlaget som Telemarksforskning har gitt oss i næringsplanprosessen, kan vi for første gang knytte noen tall til dette spørsmålet:

  • Trysil er helt i toppen av norske kommuner i utvikling av besøksnæring (11. plass).
  • Fremtidsscenariet uten sysselsettingsvirkningen fra besøksnæringen (dvs. i hovedsak reiselivet), ville vært en drastisk befolkningsnedgang ned mot 5400 innbyggere i 2040.
  • Klarer vi derimot å opprettholde attraktiviteten i besøksnæringene, dvs. topp-posisjonen blant norske kommuner, vil fortsatt befolkningsutviklingen være negativ, men på langt nær så mye (6200).

Det er sammenhengen mellom sysselsetting og bosetting som først og fremst er viktig i næringspolitikk i Trysil. Motivasjonen ligger i behovet og ønsket om økt bosetting. 180 netto nye arbeidsplasser innen 2020, dvs. 30 pr. år, er det som er beregnet skal til for å snu befolkningsutviklingen.

Dette gir oss noen interessante perspektiver:

  • Vi er helt avhengige av minimum å beholde den besøksattraktiviteten vi har i dag, kort og godt minst beholde 11. plassen av norske kommuner.
  • Så må vi også ta inn over oss at det ikke er nok alene: vi må bli mer attraktive også for annet næringsliv enn besøksnæring, for å nå målet.  

Opp mot denne utfordringen må vi se all næringsutvikling i kommunen i sammenheng og virkningen den har for tilflytting og bosetting. Det nytter ikke se på en enkelt bransje eller én enkelt næring isolert.

UnderkategorierBasisnæringTrysilEt undervurdert og lite kjent eksempel: den næringen i Trysil som uten sidestykke har hatt sterkest vekst i Trysil, faktisk mer enn det dobbelte av veksten på landsbasis, er teknologiske tjenester. Det er en liten næring i Trysil, men vekstraten over tid gir grunnlag for også å snakke om teknologikommunen Trysil, om man vil.

Budskapet er at vi må evne å ha flere tanker i hodet samtidig:

  • Fortsatt vekst i besøksnæringene. Vi ligger i topp i Norge, og må beholde denne posisjonen
  • Stimulere øvrige næringer, og da særlig nye fremtidsnæringer som sysselsetter folk med høyere utdanning, slik f.eks. teknologinæring.

30 nye arbeidsplasser pr. år er et hårete mål, men er det som skal til for å snu befolkningsutviklingen. Det er altså ikke flere sesongarbeidsplasser vi er ute etter, men de arbeidsplassene som skaper tilflytting. Vi må bedre attraktiviteten for øvrige næringer i tillegg til å minst beholde besøksattraktiviteten. Da må også kommunen innrette sine virkemidler deretter.

Innenfor reiselivet og besøksnæringene er det avgjørende å lykkes med helårsstrategien og barmarkssatsingen Da, og særlig da, må hele Trysil tas i bruk.

Anders Nyhuus

Gruppeleder