«Hjørnesteinsbedriften» er ikke lagt ned!

Posted on

Ordfører og varaordfører (politisk ledelse), skriver brev til regjering, stortingspolitikere og andre, med innspill til tiltak i Trysil for å avhjelpe den økonomiske krisen som følge av korona-krisen. Brev som med unntak av det første brevet, forøvrig mangler enhver politisk forankring. Vi som politikere har ikke fått anledning til å delta i noen debatt eller behandling av det som signaliseres på vegne av Trysil kommune, og stiller oss nå undrende til en del av signalene som gis.

I sitt fjerde brev, som kom i går, skriver de bl.a.:

“Trysil som Norges største ski- og stisykkeldestinasjon er en særlig utsatt kommune. [….] Vi opplever nå mange permitteringer både i reiselivet og i tilstøtende næringer.”

“For Trysil kommune er det viktig å skape flere helårsarbeidsplasser, samt å videreutviklie et mer robust næringsliv. Det er derfor vesentlig at kommuner som vår, med et ensidig næringsliv gis mulighet til å starte et langsiktig omstillingsarbeid.”

“Omstillingsarbeid igangsettes som oftest når en hjørnesteinsbedrift legges ned. I Trysil er reiselivet “hjørnesteinsbedrifta”, et helt lokalsamfunn der små og store bedrifter på tvers av bransjer rammes. Vi har en ambisjon om å sette i gang et langsiktig omstillingsarbeid så raskt som mulig.”

Trysil Høyre er sterkt uenig i, og vil advare mot en slik fremstilling. 

For det første mener vi det er helt feil tidspunkt  å snakke om omstilling nå. Nå har vi en akutt økonomiske krise i Trysil, med over 1400 permitterte og 20 % av bedriftene som frykter konkurs. Dette som følge av smitteverntiltak mot en global pandemi. Ta ikke fokus bort fra dette! Virkemidler til næringsutvikling og evt. omstilling bør være del av en politisk diskusjon en annen gang, når korona-situasjonen er over.

For det andre: reiselivet i Trysil er ikke årsaken til utfordringene vi nå ser i Trysil. Derfor mener vi det blir helt feil å signalisere et behov for omstilling på det grunnlaget.

For det tredje: ordførerens og varaordførerens ønske om omstilling reiser det uunngåelige spørsmålet: omstille til hva da?

Den alvorligste virkningen av dette fjerde brevet fra politisk ledelse i Trysil, er at det undergraver og utydeliggjør budskapet om hvor alvorlig problemene nå er i Trysil, og hva som nå faktisk er viktigst i Trysil: Å støtte opp om vårt næringsliv, våre bedrifter og deres permitterte arbeidstakere, og bidra til å få disse virksomhetene i gang igjen så fort som overhodet mulig!

Dette er et næringsliv som har gitt Trysil en økonomisk vekst, bosettingsattraktivitet og sysselsetting som andre kommuner bare kan drømme om! Et næringsliv som har investert flere milliarder de siste 10-20 årene i kommunen og som var klar for å investere ytterligere flere milliarder de neste årene. 

Et næringsliv som med sine ringvirkninger bidrar til en årlig omsetning på oppunder 1 milliard.

Trysils “hjørnesteinsbedrift” er overhodet ikke lagt ned. Men vi er rammet av en global pandemi, og nå behøver “hjørnesteinsbedriften” hjelp til å komme på fote igjen. Ikke omstilling. 

Den hjelpen må også komme fra ordfører og varaordfører i Trysil kommune. 

One thought on “«Hjørnesteinsbedriften» er ikke lagt ned!”

  1. Så bra uttryckt, exakt så är det!
    Som verksam i Trysils reseliv känner man nu två hot: ett utifrån och ett inifrån! Den politiska ledelsen i Trysil undergräver viljan att kämpa!

Comments are closed.