Helhetlig integreringsplan for Trysil kommune

Posted on

Rådmannen har fremlagt forslag til verdiplattform og videre prosess for integreringsplattform i Trysil, til behandling i kommunestyret 26.2.2019.

Dette mener vi i Trysil Høyre er et litt forvirrende dokument, og en uklar prosess videre, slik det er fremlagt.

Det er bakgrunnen for at vi både i hovedutvalg og formannskap har fremmet forslag om utsettelse og videre arbeid med integreringsplattformen.

Overskriften i saken er “integreringsplattform”, men det vi har fått til behandling nå er dels en trykkeklar brosjyre som beskrives i utredningen som «en verdiplattform for hvordan vi tryslinger mottar folk som bosetter seg i Trysil, den nye tryslingen, hvordan vi ønsker dem velkommen», og dels en beskrivelse av videre prosess.

Det er vel og bra med intensjonene og det er gjort mye bra arbeide, men vi mener at hverken brosjyren eller prosessbeskrivelsen gir oss en god nok integreringsplattform. Vi er nødt til å ha høyere ambisjoner enn som så når det gjelder integrering.

Brosjyren, som er en verdiplattform, sier lite om målgruppe eller målsetning. Dvs. hvem er verdiplattformen laget for? I utredningen står det en plattform for hvordan vi tryslinger mottar folk som bosetter seg i Trysil. Men spørsmålene på baksiden retter seg mot de som flytter til Trysil. Og prosessen videre omhandler stort sett utelukkende kommunen som tjenesteleverandør.

Verdiplattformen er heller ikke tydelig på hvilke verdier vi stiller opp for integrering, og stiller i liten grad krav til den som kommer, og forsåvidt ikke oss som tar i mot.

Utredningen henviser til den nye regjeringsplattformen, som ikke var ferdig da utredningen ble skrevet. Det er bra med den henvisningen, fordi integrering er noe av det som virkelig er viet plass i Granavolden-erklæringen.

Jeg har lyst til å dra frem noen momenter fra nettopp Granavolden-erklæringen som eksempler på verdier og målsetninger som gjerne kan fanges opp i en integreringsplattform for Trysil:

 • Det må være et mål, også i Trysil, at innvandrere i størst mulig grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv.
 • Og det er en verdi at innvandrere som skal bo og leve i Trysil, må være en del av små og store fellesskap i det norske samfunnet.
 • Det må være et mål, også i Trysil, om at innvandrere så langt som mulig kan forsørge seg selv og sine, og bidra aktivt i arbeids- og samfunnsliv.
 • Så er det en verdi og et krav at vi som samfunn legger til rette for like muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn. Hvorfor flytter så mange av innvandrerne bort fra Trysil etter 5 år? Manglende jobb? Trivsel? Lykkes vi ikke å legge til rette for like muligheter for alle?
 • Hovedutfordringen på integreringsområdet i Norge er for lav sysselsetting, særlig blant flyktninger og kvinner. Dette fører også til utenforskap og fattigdom som særlig rammer barn. Gjelder dette også Trysil?
 • Mangfold i arbeidslivet er en verdi. Hva gjør vi i Trysil? Gjør vi nok?

Dette var bare noen eksempler som er hentet fra regjeringserklæringen, og som rådmannen selv skriver i utredningen at han skal komme tilbake til. Vi syns han skal gjøre det nå siden regjeringserklæringen har vært kjent en god  stund allerede.

Midtsiden i verdiplattformen illustrerer “integreringsrosa”. Jeg skal være forsiktig med billige retoriske poenger her, men på sitt beste, og når man lykkes, kan nok integrering blomstre som ei rose. Også i Trysil.

Men realiteten er at integrering og innvandring er utfordrende, og har mange alvorligere og mørkere sider ved seg når vi ikke lykkes:

 • lav sysselsetting, særlig blant kvinner
 • barnefattigdom
 • utenforskap
 • negativ sosial kontroll
 • radikalisering og ekstremisme
 • parallellsamfunn
 • vold mot barn

Jeg skulle ønske at en integreringsplattform og en verdiplattform for integrering i Trysil var langt tydeligere på mål, dvs. hvor vil vi med integreringen, hvilke verdier setter vi opp for integrering, og ikke minst: hvor er det Trysil har utfordringer?

Den videre prosessen er i 6 punkter a-f. Vi mener at denne prosessen begrenser integrering til et spørsmål om kommunale tjenester. Hvor blir det da av hverdags-integrering? Frivillig sektor?

Forstå meg rett:

 • Jeg er for at vi skal ta i mot vår andel og vel så det av den norske innvandringen.
 • Men vi må ta integrasjonsarbeidet og utfordringene ved det på alvor om vi skal lykkes.
  (Hvor mange innvandrere blir i Trysil etter 5 år? ⇒ Hvor godt har vi lykkes?)
 • Jeg vil at flest mulig trives og blir boende i Trysil.
 • Jeg vil at flest mulig kan forsørge seg og sine.
 • Jeg vil at alle blir del av små og store fellesskap i Trysil.

Derfor foreslår vi å ikke vedta verdiplattformen eller slutte oss til den beskrevne prosessen for videre arbeid, men gjentar vårt forslag fra formannskapsmøtet om å utvikle en helhetlig integreringsplan:

I løpet av 2019 skal det utarbeides en helhetlig integreringsplan for innvandrere og flyktninger i Trysil kommune.
Integreringsplanen fastsetter målsettinger, strategier og tiltak for integrering.
Integreringsplanen skal kartlegge kapasitet for integrering i samfunnet, konkrete mål og tiltak og ansvar for innbyggere, kommunen og innvandrerne selv.
Det overordnede formålet med planen er at størst mulig andel av de som kommer til Trysil som flyktning og innvandrer, kvalifiseres for arbeidsmarkedet og kommer i arbeid, trives og blir del av Trysilsamfunnet, blir boende i Trysil og bidrar som innbygger.


Anders Nyhuus
Ordførerkandidat, Trysil Høyre