Har Fagforbundet mistet all sans for proporsjoner?

Posted on

I Østlendingen 25.8.2015 går Fagforbundet hardt ut mot Høyre i spørsmålet om konkurranseutsetting.

La det være klart: Trysil Høyres mål er at alle skal ha trygghet for at de får nødvendige helsetjenester når de har behov for det og at disse holder god kvalitet. Dette vil vi bestrebe oss på i alle sammenhenger, og vil være forutsetningen for alle vurdering av organisering av helse og omsorgstjenestene i kommunen.

I debatten i Hagelund sist onsdag stilte Fagforbundets nestleder i Trysil, Marit Nerby, spørsmål til Knut Løken (H) om konkurranseutsetting to ganger:

“Jeg har et spørsmål til Høyre. Jeg viser da til partiprogrammet. Der står det at døkk vil vurdere konkurranseutsetting av tjenester der det er naturlig. Og da spør jeg: hvor er dette naturlig innenfor helse?”

“Som representanter for kommunen er døkk jo arbeidsgivere for kommunens ansatte. I partiprogrammet til Høyre så ønsker døkk å styrke personnellpolitisk arbeide for å ivareta de ansatte på best mulig måte. Og da spør jeg: Hvordan er dét forenlig med å konkurranseutsette tjenesten, konkurranseutsette arbeidsplassa til de ansatte?”

Til begge spørsmålene fikk Nerby gode og fyldestgjørende redegjørelser fra Knut Løken på Høyre sitt syn, både på bruk av private leverandører i helse og omsorgssektoren i kommunen i dag, og på konkurranseutsetting.

I tillegg har Knut Løken svart på disse spørsmålene en tredje gang i avisartikkelen.

Det er tydelig at Fagforbundet ikke er fornøyd med svarene, siden de i artikkelen tillegger Høyre hensikter vi ikke har, ved nærmest å garantere konkurranseutsetting som en uunngåelig konsekvens av at Høyre kommer i posisjon. Og deretter kritiserer oss for de hensiktene som Fagforbundet har tillagt oss!

Det er slett ingen automatikk i at Trysil Høyre vil konkurranseutsette så fort vi kommer i posisjon. Det vi har sagt er at vi vil vurdere det der det er naturlig. Det betyr at det er en rekke forutsetninger som skal være tilstede først for at konkurranseutsetting i det hele tatt skal bli aktuelt. Men vi vil ikke avskjære oss fra muligheten til å utrede spørsmålet, og ikke på forhånd konkludere prinsipielt og på generelt grunnlag at det aldri finnes gevinst i konkurranseutsetting i noen tilfeller. Knut Løken har aldri sagt at vaktmestertjenesten og renholdstjenesten skal konkurranseutsettes. Men på direkte spørsmål, ble disse gitt som mulige eksempler.

Noen av oss sitter allerede i kommunestyret, og er dermed også arbeidsgiver for kommunens ansatte. Det er ganske forstemmende å bli tillagt å ikke “anerkjenne innsatsen kompetente ansatte utfører av arbeid”, og uhørt å bli møtt med påstand om mistillit til de ansatte!

Dette er et overtramp og noe av det groveste jeg har blitt beskyldt for i rollen som kommunestyrerepresentant og som medlem i et politisk parti. Særlig fordi det kommer fra en profesjonell fagorganisasjon som vi må regne med i utgangspunktet vet hva de sier.

Det er en grunnleggende demokratisk rettighet å kunne fritt foreslå, debattere og endog vedta ting som påvirker kommunens organisasjon, uten å bli slike beskyldninger til del!

Jeg tar på det skarpeste avstand fra Fagforbundets beskyldning om manglende anerkjennelse av kommunalt ansatte og deres innsats.

Jeg tar også på det skarpeste avstand fra Fagforbundets beskyldningen om mistillit til til kommunens ansatte.

Den ytterste konsekvensen av Fagforbundets måte å reagere på, vil være at det er Fagforbundet som skal bestemme hvilke spørsmål man fritt og uten verbale represalier kan løfte til politisk diskusjon. Da har Fagforbundet satt seg langt utenfor alle demokratiske prinsipper.

Jeg møter Fagforbundet i 3-partsutvalget, hvor idealet er at vi skal møtes som likeverdige parter og drøfte spørsmål som berører kommunens organisasjon, frem til en konsensus. Fagforbundet har satt seg utenfor muligheten for å bli møtt som likeverdige og seriøse dersom de kommer til 3-partsutvalget med de holdningene de legger for dagen i avisartikkelen som utgangspunkt.

Anders Nyhuus
Gruppeleder

Foto: Østlendingen