Fra ord til handling – næringspolitikk med Trysil Høyre

Posted on

Arbeiderpartiets Malin Åkesson hevder i sitt innlegg “Flere Arbeidsplasser – fra ord til handling” at “Alt peker på at vi må skape arbeidsplasser”. Hun viser til Telemarksforskning når hun peker på det åpenbare: befolkningsnedgang.

Videre viser hun til næringsplanen og tiltak der som skal motvirke denne trenden.

Men så er hun nokså lite konkret på hva som skal til av tiltak. I hvert fall sett i lys av hva tittelen på innlegget bærer bud om.

Åkesson har helt rett i at befolkningsutvikling i Trysil først og fremst handler om sysselsetting. Men hun går ikke inn i hva Telemarksforskning faktisk forteller oss om denne sammenhengen i Trysil. (At vi har befolkningsnedgang, behøver vi ikke Telemarksforskning sin analyse for å fortelle oss. Den statistikken kjenner vi fra før.)

Det er årsakene bak fraflytting og ikke minst fremtidsscenariene som er interessant i Telemarksforskning sin analyse, og som bringer kunnskap til en diskusjon om befolkningsutviklingen i Trysil. Det er viktig å forstå denne analysen og de sammenhengene som ligger der, om våre tiltak skal bli effektive virkemidler og ikke bare skuebrød i en valgkamp.

Næringsplanen er vedtatt og skal gjennomføres. Det ligger ikke noe innovativt eller ny politikk i å henvise til målsetningene i den til stadighet. Når Åkesson viser til tiltak i næringsplanen, blir det litt rart. Tiltaksdelen i næringsplanen er nemlig lite utviklet, dvs. der hvor vi skulle foreslå hva som skal gjøres for å nå målene. Faktisk stemte Arbeiderpartiet i mot vårt forslag i vår om å utsette behandlingen av nærinsgplanen noe, for nettopp å få mulighet til å jobbe mer med de konkrete tiltakene til planen. Hvorfor hadde de slikt hastverk? Ville det ikke vært bedre om man kostet på seg litt bedre tid og fikk en næringsplan som er konkret på tiltak, dvs. fra ord til handling?

Trysil Høyres mål er å føre en politikk som bidrar til et variert og sterkt næringsliv i Trysil.

Reiselivet har vært en suksess for kommunen gjennom mange år. Private interesser har sammen med Trysil kommune skapt en næring med brede ringvirkninger for lokalsamfunnet. Framover blir utfordringen å skape grunnlag for næringsutvikling som gir kommunen flere bein å stå på.

Telemarksforskning sin analyse for Trysil viser at kommunen har vekstpotensial også på andre arenaer enn reiselivet. For eksempel innen teknologi har Trysil hatt en formidabel og stabil vekst de siste 15 årene. Ingen annen bransje i Trysil kan vise til tilsvarende utvikling. Med dagens kommunikasjonsmuligheter bør ikke vår geografi være en hindring. Gjennom fortsatt aktiv tilrettelegging kan Trysil tiltrekke seg kompetanse og arbeidskraft i tillegg til et allerede velfungerende reiseliv.

  • Trysil Høyre vil at Trysil kommune skal være en JA-kommune med kort vei fra søknad til beslutning. Gründere og etablerere skal møte en kommunne som sier “JA – hva kan vi hjelpe deg med?”, og gjør terskelen lavest mulig. Dette vil gjøre det enklere for gründere og ikke minst etablert næringsliv å utvikle sin virksomhet.
  • Næringsavdelingen må styrkes og rollen til avdelingen må rendyrkes mot næringsutviklingsoppgaver. Avdelingen må finansieres over ordinært driftsbudsjett og ikke fra de fond som er satt av til næringsutvikling.
  • Kommunens tilgjengelige fond skal nyttes til å skape næringsutvikling!
  • Bredbånd er en grunnleggende forutsetning, både for næringsliv og bolyst. Trysil må ikke bli et digital u-land, men legge tilrette for stedsuavhengige arbeidsplasser (dvs. arbeidsplasser som ikke er bundet til spesiell infrastruktur som industribygg, transport, naturressurser osv., men som kan etableres fra en kontorplass i Trysil). 
  • Støtten til Destinasjon Trysil skal opprettholdes. Reiselivet er en viktig motor for verdiskapning i Trysil. Men det er lov til å stille krav til, og å ha forventninger om lokal verdiskapning fra bransjen.
  • Et attraktivt næringsliv og gründerkulturen i en kommune kjennetegnes ikke av de enkelte få og store aktørene, men av bredde, mangfoldet og summen av de mange små. Vi må legge til rette for nye områder for næringsutvikling, og evne å ta hele Trysil i bruk!

Les mer om vår næringspolitikk i vårt program.
Anders Nyhuus
Gruppeleder

Foto: Destinasjon Trysil