Trysil-samfunnet forvitrer ikke, varaordfører!

Posted on

Varaordførerens kronikk i Klassekampen 2. mai (les her), er vanskelig å forstå på annen måte enn at hun mener at turismen i Trysil bidrar til en forvitring av samfunnet, og at dette er hennes begrunnelsen bak behovet for omstilling.

Som SV-politiker må hun gjerne mene hva hun vil om reiselivet i Trysil og andre steder, men som varaordfører mener vi at hun representerer alle tryslinger når hun uttaler seg.

Dette handler ikke om å kneble noens ytringsfrihet, men en forventning om at varaordføreren opptrer på oss alles vegne. Slik sett finner vi det underlig at ordføreren aksepterer en slik uttalelse fra sin varaordfører. En uttalelse som er på tvers av alle vedtatte kommunale planer som omhandler næringssektoren.


I kommunestyret i dag 5. mai, hadde vi derfor følgende innlegg med spørsmål til varaordfører og ordføreren:

Lørdag 2. mai har varaordføreren en kronikk på trykk i Klassekampen med tittelen “En pinne for Trysil”. Kronikken er signert sammen med varaordfører i Øyer.

I kronikken leser vi bla. følgende:


“Vi tror at krisen vil føre med seg langvarige endringer i folks reisevaner som det foreløpig er vanskelig å forestille seg rekkevidden av. Det neste året kommer vi trolig til å se betraktelig færre utenlandske tilreisende i våre kommuner.Det skal mye til at volumet vi hadde før 12. mars, kommer på samme nivå på ei god stund – kanskje er ikke det målet i seg selv. Motstanden mot masseturisme har vært økende, blant annet fordi lokalbefolkning på store turiststeder har sett samfunnet forvitre. Vi bør bruke tiden framover til å planlegge for ei omstilling i en mer bærekraftig utvikling.”

Varaordføreren signerer kronikken som varaordfører. Vi legger da til grunn at hun uttaler seg offisielt, på vegne av kommunen og ikke partipolitisk. 

Kronikken reiser da følgende spørsmål, som vi stiller til varaordføreren (spørsmål 1 og 2) og til ordføreren (spørsmål 3):

1. Hvordan er kronikken forankret i gjeldende planer og vedtatt politikk for næringslivet i Trysil? Vi viser her til Kommuneplanens langsiktige del, kap. 4.2 hovedmål 3: “Trysil skal bli Nordens ledende bærekraftige helårs reiselivsdestinasjon.” og til næringsplanen, overordna mål:  “Innen 2020 skal det være en netto vekst i antall arbeidsplasser på 180, dvs. minimum 30 nye per år.”. Videre i Næringsplanen: Målsetningen under reiselivsbransjen om å snu den negative befolkningsutviklingen og øke innbyggertallet til 6700.

2. Når kronikken signeres varaordføreren, uttaler hun seg på vegne av kommunen. Kronikken representerer en helt ny analyse av næringslivet og helt ny retning for næringspolitikken  i Trysil. Hvilke folkevalgte organer har varaordførerens fellesuttalelse med kollegaen i Øyer blitt behandlet og forankret i?

3. Stiller ordføreren seg bak varaordførerens uttalelser i kronikken?

Uttalelsen om at “lokalbefolkningen på store turiststeder har sett samfunnet forvitre” retter en sterk anklage mot reiselivsbransjen og alle tilknyttede bransjer i Trysil. Mot alle de bedrifter som nå sliter og jobber mot ett eneste mål: overleve og komme i gang igjen med “business as usual” så fort som mulig, mot deres ansatte som er permittert og som har samme ønske: komme i gang med jobben sin igjen, til beste for Trysil og for alle som er glad i å besøke Trysil. Disse er de som varaordføreren nå hevder at er en årsak til at samfunnet forvitrer. 


Dette er en til nå uhørt påstand som savner forankring i gjeldende planer, vedtatt politikk, og rot i virkeligheten! Reiselivsbransjen og ringvirkningene herfra har gjennom mange tiår har gitt oss en vekst og velstand i Trysil vi ellers bare kunne drømt om, og så langt fra forvitring av samfunnet som det vel er mulig å komme.


Trysils arbeidstagere, næringsdrivende og ikke minst investorer skal ikke måtte finne seg i en slik anklage fra varaordføreren i kommunen. 


I tillegg til de foregående tre spørsmål har vi derfor følgende spørsmål til varaordføreren:


4. Vil varaordføreren dementere kronikken med tittelen “En pinne for Trysil” i Klassekampen 2. mai?

OPPDATERING: Svaret fra varaordfører og ordfører foreligger nå i protokollen fra kommunestyremøtet:

Stine Akre svarte at hun hadde underskrevet med Stine Akre, varaordfører i Trysil, SV, og at det ikke ett sted sto at hun uttalte seg pva. Trysil kommune. Hun mente at det er helt normal, politisk praksis å bruke tittelen en har når en uttaler seg i politisk, og at kronikken er i tråd med i Trysil SVs valgprogram.

Ordfører hadde ingen kommentar utover at kronikken er en ytring som Stine Akre har grunnlag for å kunne gi.