De borgerlige beklager og presiserer

Posted on

I leserinnlegg i dagens Østlendingen viser ordfører Ole Martin Norderhaug til en uttalelse fra de borgerlige partiene i Lokalavisa 3/9. Sitatet i seg selv er korrekt gjengitt i avisen, og det er ingen grunn til å bebreide journalisten for sitatfusk:

«..Trysil skal være en ja-kommune, hvor både næringsdrivende og private skal oppleve at møte med kommunen blir enklere. Vi vil at den som henvender seg blir oppfattet som en ressurs, ikke et problem, sier de»

Ordfører Ole Martin Norderhaug mener at “dette er indirekte en grov anklage mot dem som arbeider med næringssaker i kommunen”.

Det er selvsagt at premissene for at kommunen skal bli oppfattet som en ja-kommune, legges politisk. Det er også derfor vår uttalelse først og fremst er ment politisk og ikke myntet på kommunens ansatte. 

Selv om vår mening og hensikt bak uttalelsen er generell og politisk, og ikke henspeiler på hverken ansatte eller enkeltavdelinger i kommunen, ser vi klart at ordførerens forståelse av uttalelsen er en mulig tolkning.


På vegne av de borgerlige partiene vil jeg derfor beklage overfor ansatte i næringsavdelingen, planavdelingen, og andre avdelinger i kommunen som føler seg urettmessig rammet av denne formuleringen. Det var overhodet ikke meningen fra vår side.

Det vi ønsket å sette fokus på er første del av denne uttalelsen: «..Trysil skal være en ja-kommune, hvor både næringsdrivende og private skal oppleve at møte med kommunen blir enklere.”

Vi har også vært på bedriftsbesøk og snakket med flere privatpersoner. Vi har fått flere tilbakemeldinger på at møtet med kommune har medført «skrubbsår». Men det er ikke dermed sagt at kommunens ansatte i utøvelsen av sin jobb betrakter disse som et problem!

Det kan ligge mange årsaker bak at noen har denne opplevelsen, og ordføreren er inne på et vesentlig poeng her: kapasitet og kompetanse. (At det har manglet på evne til å prioritere dette, kan i beskjeden grad tilskrives det borgerlige mindretallet i kommunestyret.)

For næringavdelingens vedkommende har Trysil Høyre programfestet at næringsavdelingen skal rendyrke sin rolle, ha en koordinerende funksjon overfor det etablerte næringsliv og gründere, og finansieres fra ordinært budsjett.

Bak en slik rendyrking av rollen ligger det nødvendigvis en vurdering av kapasitet og kompetanse opp mot de behov dette utløser, slik ordføreren etterlyser. En finansiering av avdelingen over ordinært budsjett, vil frigjøre tilsvarende fondsmidler som i dag brukes til å drifte næringsavdelingen.

Vi oppfordrer ordføreren og andre til å lese vårt program, og særlig kapitlet om næring. Vi er overbevist om at ordføreren vil se at vi har de beste hensikter for både kommunens ansatte som jobber med næringssaker og ikke minst innbyggere og nærinsgdrivende!

Dette innlegget er også sendt Trysil Kommune og ordføreren pr. epost.

Med vennlig hilsen,
Anders Nyhuus
Gruppeleder Trysil Høyre