Brudd på reglene om møteoffentlighet?

Posted on
Anders Nyhuus, gruppeleder Trysil Høyre

Jeg var i dag tilhører til behandlingen av saken om snøskuterløyper i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift. Jeg mener at saksbehandlingen er i strid med kravene til møteoffentlighet, og mener at vedtaket dermed kan være ugyldig.

Derfor har jeg sendt denne klagen til kommunen:

Klage på saksbehandling

Jeg vil herved fremme klage på saksbehandling av sak PS 2020/13 Plan, ressurs- og kostnadsvurdering for videre arbeid med nye snøskuterløyper i Trysil kommune, i møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift den 11.03.2020, for brudd på lov og regler om møteoffentlighet. 

Bakgrunn

Jeg deltok i møte i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift den 11.03.2020 som tilhører.

Møtet behandlet sak PS 2020/13 som første ordinære sak på dagsordenen, etter referatsaker. I møtet ble det fremmet to forslag til saken i tillegg til rådmannens innstilling. Det ene forslaget ble fremmet av møteleder Ole André Storsnes på vegne av SP og Frp, mens det andre ble fremmet av Einar Hyllvang på vegne av Ap. 

Det var liten debatt utover selve forslagene. Forslagsstillerne kom raskt til enighet om å se på muligheten for å slå sammen forslagene til ett felles forslag. Møteleder ba om gruppemøte, og hevet møtet for dette. Samtlige av hovedutvalgets medlemmer gikk ut av møtelokalet (kommunestyresalen) og ser ut for å ha deltatt i felles gruppemøte, sammen med representanter for administrasjonen. I møtelokalet satt tilhørere og andre representanter fra administrasjonen igjen.

Gruppemøtet foregikk relativt lenge, anslagsvis en halv time.

Da deltakerne kom tilbake, fremmet møteleder et felles forslag på vegne av samtlige representerte partier, SP, FRP og AP. Begge forslagsstillerne trakk sine opprinnelige forslag, og det nye felles forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vurdering

Dersom samtlige medlemmer i et politisk organ går i felles gruppemøte, er det klart i strid med Kommunelovens krav om møteoffentlighet, jf. §11-5, første ledd:

Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av denne paragrafen.

Likeledes er det i strid med Reglement for hovedutvalg i Trysil kommune jf. pkt. 4, 9. ledd:

Utvalgets møter er åpne for allmennheten.

Man kan ikke omgå kravene om møteoffentlighet i folkevalgte organer ved å flytte behandlingen og debatten i saken til et felles gruppemøte for alle deltakende parter, for deretter å treffe det formelle vedtaket i et ordinært åpent møte.

Dersom et møte skal lukkes, dvs. at debatt og saksbehandling skal gjennomføres kun med organets medlemmer tilstede, krever det vedtak om lukking hjemlet i lov.  

Konklusjon

Ved at samtlige medlemmer i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift gikk i felles gruppemøte, mener jeg at hovedutvalgets behandling av sak PS 2020/13 den 11.03.2020, klart er i strid både med kommunelovens krav og Trysil kommunes egne regler for møteoffentlighet. 

Vedtaket bør derfor oppheves, og saken behandles på nytt.

Trysil, 11.3.2020
Anders Nyhuus,
Gruppeleder, Trysil Høyre