Barnehager der folk bor

Posted on

Trysil Høyre vil ha et familietilpasset og desentralisert barnehagetilbud der også private barnehager gis gode rammevilkår.

Med god hjelp fra private barnehager som Knerten i Nybergsund, Menighetsbarnehagen og Læringsverkstedet i Innbygda og Muggoppen i Jordet, har kommunen barnehager i nord, sør, øst og vest i kommunen. Sammen med de kommunale barnehagene, er det altså et godt bidrag fra disse private barnehagene som medvirker til den barnehagedekningen vi har i dag.

Trysil Høyre ønsker å opprettholde barnehagetilbudet der folk bor i grendene, om nødvendig ved å slippe til flere lokale private initiativ, hvis ikke kommunen selv klarer å drive.

Derfor fremmet vi forslag om å innvilge Muggoppen tilskudd til driftsendring fra familiebarnehage til ordinær barnehage, både i 2013 og nå i år.

Derfor fremmet vi også forslag om å tillate private montessoribarnehager i tilknytning til montessoriskolene på Østby og i Søre Trysil.

Dersom det igjen blir aktuelt, kommer Trysil Høyre til å støtte lokale initiativ til etablering av private barnehager i grendene, for å bidra til å opprettholde et barnehagetilbud der folk bor. Vi kommer også til å støtte et initiativ til Montessoribarnehager i tilknytning til Montessoriskolene. Dette vil bidra til å etablere oppvekstsentra med helhetlig pedagogisk alternativ i Trysil, fra barnehagestadiet til de skal begynne på ungdomsskole.

Slik sett ønsker vi de rød-grønne partiene velkommen etter, da de nå i år støttet vårt forslag om å innvilge Muggoppen barnehage tilskudd til drift. Selv om vi har en mistanke om at det kanskje har mer med at det er valgår å gjøre enn en reell politisk endring. Ved tidligere anledninger har de nemlig stemt imot alle våre forslag om å tillate private barnehager:

I kommunestyret 17/12-2013, fremmet Høyre, Venstre, KrF og Frp dette forslaget:

“Kommunen garanterer tilskudd til private barnehager i tilknytning til montessoriskolene på Østby og i Søre Trysil, dersom kvalifiserte søknader om dette fremmes. Tilskudd gis på vilkår av at barnehagene skal drives i tilknytning til montessoriskolene og for å realisere oppvekstsentre med montessoripedagogikk både i barnehage og skole. Dette vil legge til rette for oppvekstsentermodell i disse grendesentrene også, med en helhetlig pedagogikk og god ressursutnyttelse mellom barnehage og skole.”

Forslaget falt mot Ap, SV og SP sine stemmer.

Rådmannens innstilling i formannskap 6/6-13:

“Det vil ikke bli gitt kommunalt tilskudd ved en eventuell driftsendring av Muggoppen familiebarnehage til ordinær barnehage og/eller økning i antall plasser ut over dagens godkjenning”.

Vedtatt av SP, SV og AP, mot 3 stemmer fra KrF og H.

Det opprinnelige Høyre og FrP sitt forslag i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/5 i år, men som etter litt justering av ordlyd ble felles forslag med SP:

“Muggoppen familiebarnehage får endret driftsform fra familiebarnehage til ordinær barnehage, og øker antall plasser til 12 stykk”, ble vedtatt mot 2 stemmer fra Ap.

I formannskapet 3/6-15 hadde også AP snudd, og innstillingen ble enstemmig vedtatt.

/Anders Nyhuus