Rovviltforvaltning handler først og fremst om mennesker.

Posted on

Rovviltforvaltning handler først og fremst om mennesker. Det handler om hvor folk skal bo, verdier, rettigheter, livsgrunnlag, trivsel og trygghet. Ikke minst om likebehandling.

Et stort ordføreropprop har medført møte mellom statsminister Erna Solberg og et utvalg av disse ordførerne. Dette er et lite steg i rett retning. Men fortsatt står svært mye igjen før vi kan snakke om tillit til rovdyrforvaltningen fra reservatinnbyggerne i Trysil.

Vi er fortsatt sterkt bekymret for det som er referert fra ordførermøtet: “Hensikten […] er å i større grad innfri ett av de aller mest grunnleggende prinsippene i rovdyrforvaltningen, nemlig den såkalte todelte målsettingen. […] rovdyrbestandene skal være bærekraftige uten at det går ut over beitenæringene

For det første har vi ikke noen forpliktelse på oss til en bærekraftig bestand av ulv i Norge, jf. Østlendingen 14.6.18: “-Vi er ikke forpliktet til å ha en levedyktig ulvebestand innenfor landets grenser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).”

For det andre har jeg vanskelig for å tro at det ligger noe annet enn en videreføring av dagens sonepolitikk bak den todelte målsettingen. Med en fullstendig fortrengning av beitenæring innenfor sona, tap av store utmarksverdier, trivsel og trygghet. Sona har blitt et reservat med fri bestandsutvikling. Dette var aldri forutsetningen.

For det tredje: rovdyrproblematikken handler om langt mer enn beitedyr.

Vi er langt over bestandsmålet på 4-6 ynglende ulvepar i Norge, og kriteriene for lisensjakt innenfor sona er oppfylt for lengst. Likevel skjer det ikke. Prøvestenen blir nå klagebehandlingen av rovviltnemdenes kvotevedtak i høst. Ett av uttakene som foreslås er nemlig Slettås-flokken. Så langt har det ikke forekommet lisensjakt innenfor sona.

Sonepolitikken har ikke betydd annet enn en byrdefordeling som vi knapt kan kjennes ved i et demokrati!

Med Trysil Høyres råd og tilslutning unnlot ordføreren i Trysil å signere på ordføreroppropet, nettopp fordi det la til grunn sonepolitikken som et grunnleggende og viktig prinsipp. Det ville vært irrasjonelt av en kommune som Trysil å signere.

Naturbruksalliansens møte på Elverum 18/9, var et godt og informativt møte. Men jeg merker med en viss uro en diskusjon om å se på hele forliket igjen. Da kastes alle ballene i luften igjen i stedet for å oppfylle det forliket vi har. Det er i tilfelle regjeringens manglende oppfølging og legitimitet i rovdyrforvaltningen som vil bringe Stortinget dit. Jeg nærer også like stor uro over statssekretær Atle Hamar i dette møtet. Sjelden har jeg hørt større uvilje til å faktisk lytte til og ta inn over seg hva som blir sagt. Sjelden har jeg sett større mangel på ydmykhet overfor selv den minste muligheten til at forvaltningen kan forbedres.

Vi behøver nå tydelige stortingspolitikere som setter rovdyrforvaltning på dagsorden, og får frem konsekvensene av rovviltpolitikken og hva dette egentlig handler om: mennesker, verdier, rettigheter, trivsel, trygghet og likebehandling. Soneinnbyggerne bærer nå hele belastningen for en vanvittig politikk. På Høyres landsmøte uttalte Erna Solberg: “Et parti som finner virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker.”

Godt sagt, i grunn. Rovviltforvaltning angår også virkelige mennesker som har virkelige problemer. Men virkelige løsninger gjenstår, Erna.

Anders Nyhuus
Ordførerkandidat, Trysil Høyre
AU-medlem Innlandet Høyre